Problem1002--A+B(3-固定N组数据的处理)

1002: A+B(3-固定N组数据的处理)

[Creator : ]
Time Limit : 1.000 sec  Memory Limit : 128 MB

Description

输入n表示n组数,每组输入两个数,请计算出每组数的和。

Input

n 表示n 组 每组输入 一个A 和一个 B

Output

 A+B的结果,每个结果后换行

Sample Input Copy

3
37 21
250 271
657 657

Sample Output Copy

58
521
1314

HINT

先用Scanner获取一个整数n,知道后面有多少行数据,然后一个循环分n次每次读取2个数,计算求和输出即可

Source/Category