Problem1004--A+B(5-多组和每组不定个数的求和)

1004: A+B(5-多组和每组不定个数的求和)

[Creator : ]
Time Limit : 1.000 sec  Memory Limit : 128 MB

Description

计算一些整数的总和

Input

输入在第一行包含一个整数N,然后跟随N行。 每行以一个整数M开始,然后M个整数跟在同一行中。

Output

对于每组输入整数,您应该在一行中输出它们的总和,并且在输入中为每行输出一行输出。每组数据间用空行隔开

Sample Input Copy

2
3 1 2 3 
5 1 2 3 4 5
1
6 1 2 3 4 5 6

Sample Output Copy

6
15

21

HINT

注意每组数据输出后用空行隔开

Source/Category